Vides gidu asociācija

Vides gidu asociācija izveidota 2012. gadā pēc vides gidu iniciatīvas.

No 2002. līdz 2009. gadam Latvijas Dabas muzeja Vides gidu Koordinācijas centrs (VITILA) organizēja un vadīja vides gidu apmācību Latvijā, seminārus dažādām mērķauditorijām, Vides dienas pasākumus, kvalifikācijas celšanas seminārus, vides gidu saietus, gatavoja un izdeva "Vides gidu Avīzīti" un citas publikācijas realizēja Latvijas mēroga un starptautiskus projektus.

Vides gida sertifikātus šai laika posmā ieguva 128 vides speciālisti, no kuru vidus "izauguši" vides gidu treneri, kas māca jaunus interesentus un vada seminārus par vides izglītību dažādās Latvijas vietās.

Puse no sertificētajiem vides gidiem tagad ir Vides gidu asociācijas biedri, apvienojoties organizācijā ar mērķi nepazaudēt savstarpējo saikni, satikšanās iespēju vides gidu saietos un dažādos semināros, Vides dienas pasākumos, kopīgos projektos, un sniegt viens otram atbalstu dažādu izglītojošo programmu, materiālu, uzskates līdzekļu, izdevumu sagatavošanā, pavairošanā un izplatīšanā.

Asociācijas uzdevums ir veicināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar līdzīgām valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un citās valstīs, kā arī veicināt vides gidu atpazīstamību.

Lai mums visiem kopā izdodas!


Reģ. Nr.: 40008191757
AS Swedbank: LV29HABA0551033113549
E-pasts: inara.cukura@gmail.com


2
3
1